പഠനം


SSLC

ICT Resource for X-std Students

കേരളത്തിലെ IT @സ്കൂള്‍ പദ്ധതിയുടെ  വെബ്സൈടിലുള്ള  പത്താം ക്ലാസ്സിനാവിശ്യമായ വിഭവങ്ങള്‍: 

കടപ്പാട്:www.itschool.gov.in
രസതന്ത്ര പഠന വിഭവങ്ങള്‍ 
physicsഭൗതികശാസ്ത്ര പഠന വിഭവങ്ങള്‍ 
biologyജീവശാസ്ത്ര പഠന വിഭവങ്ങള്‍ 
socialസാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പഠന വിഭവങ്ങള്‍ 
mathsഗണിതശാസ്ത്ര പഠന വിഭവങ്ങള്‍ 

 

 

BIOLOGY QUESTION PAPERS AND WORK SHEET

BIOLOGY

Question Papers
Click the links below to download Biology Question paper 


Model Questions
Work sheets

1 comment:

  1. പ്രിയ ആബിദ്,
    അഭിനന്ദനങ്ങള്‍.....പ്രസന്റേഷനുകളെല്ലാം നന്നായിരിക്കുന്നു.
    തുടരുക.................

    ReplyDelete