കൂട്ടം

അബിദ് ഒമര്‍

+1 കംപ്യുട്ടര്‍ സയന്‍സ്  വിദ്യാര്‍ഥി, Member at Dreamer's India ബ്ലോഗ്ഗര്‍. കമ്പ്യൂട്ടര്‍സാങ്കേതികവിദ്യ, ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം, സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്വെയര്‍ എന്നിവയില്‍ താത്പര്യം.
email: abidomar.97@gmail.com
Mobile: 9895431317 , 0483 2111316വിഷ്ണു പ്രസാദ്‌ 

+1  സയന്‍സ്  വിദ്യാര്‍ഥി.
Email: appu85470@gmail.com
Mobile: 8606629192


ശ്രീരാജ്

+1 കംപ്യുട്ടര്‍ സയന്‍സ്  വിദ്യാര്‍ഥി.
Email: sreeraj96@gmail.com
Mobile: 9747720648അഭയ് കൃഷ്ണന്‍

+1 കംപ്യുട്ടര്‍ സയന്‍സ്  വിദ്യാര്‍ഥി.
Email: abhaykrishna.72@gmail.com
Mobile: 9567959926

 നിതിന്‍ കെ.സി.

+2 ഹ്യുമാനിടീസ് വിദ്യാര്‍ഥി
email:nithinkc3@gmail.com
Mobile:8089714602

1 comment: